Pravidlá súťaže

Súťaž o aplikáciu botulotoxínu s Motivon Clinic

MOTIVON CLINIC, s.r.o. Líščie údolie 6357/43, 841 04 Bratislava

IČO: 50 530 208

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 114595/B

Pravidlá propagačnej súťaže Motivon Clinic

Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú záväzné podmienky propagačnej súťaže o mezoterapiu v klinike Motivon (ďalej len „súťaž“) organizovanej na sociálnych sieťach kliniky Motivon Facebook a Instagram.

 1. Účel súťaže

Účelom súťaže je podpora záujmu používateľov sociálnej siete Facebook a Instagram o profil Motivon Clinic.

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom a poskytovateľom výhier je spoločnosť MOTIVON CLINIC, s.r.o. Líščie údolie 6357/43, 841 04 Bratislava (ďalej len „organizátor“), ktorý

vyhlasuje spotrebiteľskú súťaž v celkovej hodnote 240 eur.

 1. Miesto a čas konania súťaže

Podmienky tejto súťaže sa vzťahujú na územie SR. Súťaž je organizovaná prostredníctvom fan page Motivon Clinic na sociálnej sieti Facebook a Instagram, v období od 21. 4. 2023 do 16. 5. 2023.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže na Facebooku o výhru sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má registrovaný profil na sociálnej sieti Facebook, ktorá v termíne od 21. 4. 2023 do 16. 5. 2023 k súťažným statusom pridá komentár. Do komentára napíše aká akcia (na zákrok z ponuky kliniky) by ich potešila, ktorú by využili?

Do súťaže na Instagrame o výhru sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má registrovaný profil na sociálnej sieti Instagram, ktorá v termíne od 21. 4. 2023 do 16. 5. 2023 bude sledovať @motivonclinic, dá like tejto a posledným fotkám IG Motivon Clinic a v komentári označí priateľov, ktorým by tiež dopriala takúto výhru. Do komentára tiež napíše aká akcia (na zákrok z ponuky kliniky) by ju potešila, ktorú by využila.

 1. Výhry a žrebovanie

Motivon Clinic vyžrebuje dňa 17. 5. 2023 dvoch výhercov (1 na Instagrame a 1 na Facebooku), ktorí získajú:

Aplikáciu botulotoxínu

Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže, a bol náhodným výberom vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich.

Oznámenie o výsledkoch žrebovania prebehne na sociálnych sieťach formou náhodného výberu a kontaktovaním vyžrebovaného výhercu zaslaním správy s oznámením o výhre prostredníctvom sociálnej siete Facebook a Instagram najneskôr 24 hod. od vykonania žrebovania. Pokiaľ výherca nebude na oznámenie výhry odpovedať v lehote 2 pracovných dní, organizátor je oprávnený odovzdať výhru náhradnému výhercovi.

Organizátor vykoná žrebovanie náhradných výhercov pre prípad, ak si niektorý z výhercov uplatní právo odmietnuť výhru, nebude reagovať na oznámenie o výhre alebo ak z iných dôvodov nebude možné odovzdať výhru vyžrebovanému výhercovi. Po každom vyžrebovaní výhercu, pristúpi rovnako náhodným výberom k vyžrebovaniu druhej (2.) osoby a druhú (2.) vyžrebovanú osobu ustanoví za náhradného výhercu.

Výhercovia dostanú informáciu o výhre online formou prostredníctvom príbehu na sociálnych sieťach. Pri neschopnosti prevziať si ju, nebudú mať možnosť žiadnej náhrady.

 1. Vylúčenie z účasti na súťaži

Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Týmto osobám nevznikne žiadny nárok na akúkoľvek výhodu poskytovanú v tejto súťaži.

 1. Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely súťaže

Spoločnosť MOTIVON CLINIC, s.r.o. Líščie údolie 6357/43, 841 04 Bratislava, IČO: 50 530 208, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 114595/B ,organizuje súťaže na sociálnych sieťach, ktorých prevádzkovateľom Motivon Clinic, s.r.o. (ďalej len “súťaž“), pri čom ako prevádzkovateľ v súvislosti so súťažou získava a spracúva osobné údaje (ďalej len “OÚ“) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Spracúvanie osobných údajov (OÚ) pre účel súťaže ( t.j. organizovanie, priebeh a vyhodnotenie súťaží organizovaných RSM:

Zapojením sa účastníka do súťaže vzniká medzi RSM a účastníkom súťaže zmluvný vzťah. Poskytnutie OÚ predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvné a predzmluvné vzťahy). V prípade, ak účastník súťaže tieto OÚ neposkytne, RSM nie je schopná zabezpečiť jeho účasť v súťaži a zabezpečiť mu prípadné odovzdanie ceny.

 1. a) za účelom zapojenia účastníka do súťaže údaje účastníka, v závislosti od charakteru súťaže (súťaž na sociálnej sieti alebo iný typ súťaže)
 2. b) za účelom kontaktovania vyžrebovaného účastníka súťaže OÚ v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a iné poskytnuté v rámci konkrétnej súťaže, a to všetko v zmysle Pravidiel súťaže a zák. č. 351/2011 Z.z. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Spracovanie OÚ výhercov súťaže vo vyššie uvedenom rozsahu je pre účely súťaže zmluvnou požiadavkou na zabezpečenie účasti účastníka v súťaži, ako aj pre účasť v žrebovaní o výhry.
 3. c) pre účely verejnej prezentácie výsledkov súťaže (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie jej priebehu, môže RSM spracovávať OÚ v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne aj informácia o pobyte účastníka súťaže v rozsahu údaju o obci/meste/kraji, a to ich zverejnením na príslušnej internetovej stránke RSM a/alebo sociálnych sietí.
 4. d) za účelom doručenia výhry výhercom môže RSM poskytnúť poskytovateľovi výhier, ktorý poskytuje výhry, OÚ výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.

Pri ostatných typoch súťaží RSM získava a spracováva ako prevádzkovateľ OŮ účastníkov súťaže v rozsahu podľa pravidiel súťaže ako napr. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého, resp. prechodného pobytu, verejné užívateľské meno pre účet na príslušnej sociálnej sieti, a prípadne aj fotografia a/alebo video (ak boli poskytnuté v zmysle Pravidiel súťaže alebo ak boli zverejnené účastníkom súťaže na jeho verejnom profile v závislosti od spôsobu zverejnenia danej súťaže a jej organizácie a v závislosti od zapojenia do konkrétnej súťaže a pravidiel jednotlivých súťaží, ktoré môžu byť upravené v osobitných dokumentoch zverejnených v súvislosti s danou súťažou) a iných údajov nevyhnutných na zapojenie sa do súťaže, a to za účelom zapojenia sa účastníka do súťaže a jeho prípadného kontaktovania a osobné údaje v rozsahu e-mail za (ii) účelom priameho marketingu podľa ust. § 116, ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), na ktorom má RSM oprávnený záujem spočívajúci v záujme o propagáciu poskytovania jej služieb, ktoré sú obdobné ako je organizácia tejto súťaže.

OÚ v rozsahu meno, priezvisko v skrátenej forme, prípadne aj informácia o pobyte účastníka súťaže v rozsahu údaju o obci/meste/kraji môže RSM spracovávať aj pre účely verejnej prezentácie výsledkov súťaže (zverejnenie výhercov) a zdokladovanie jej priebehu, a to prostredníctvom internetových stránok RSM a/alebo sociálnych sietí.

V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí platí, že informácia v rozsahu verejného užívateľského mena pre účet na príslušnej sociálnej sieti, prostredníctvom ktorej sa účastník súťaže zapojil do súťaže, môže byť za účelom zdokladovania priebehu súťaže a jej transparentnosti zverejnená na oficiálnej webovej stránke RSM a/alebo na profile zriadenom RSM na príslušnej sociálnej sieti.

RSM nepoužíva OU zhromaždené o súťažiacich v súvislosti so súťažou na iné účely, ako sú uvedené v tejto informácii, a nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona alebo z podmienok súťaže ( subjektom zabezpečujúcim technické riešenie a/alebo IT podporu, spoločnosti poskytujúcej IT riešenia pre rozposielanie newslettrov odborným konzultantom a poradcom, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, subjektom zabezpečujúce pre RSM služby súvisiace so súťažami, prípadne tretím osobám za účelom odovzdania výhry, a neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru).V prípade súťaží organizovaných prostredníctvom sociálnych sietí spoločnosť UC neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / EHS priestoru), pokiaľ prenos týchto údajov nevyplýva priamo z charakteru a podmienok používania príslušnej sociálnej siete, ktorá o uvedenom svojho užívateľa informuje samostatne ako osobitný prevádzkovateľ. RSM nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 1. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku Organizátor súťaže.

 1. Daňová povinnosť

Predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sú vecné (nepeňažné) výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Organizátor vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže.

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže

Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.motivonclinic.com od 21. 4. 2023.

 1. Zodpovednosť za škodu

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť internetového pripojenia, a iných telekomunikačných zariadení, za prepravné a doručovacie služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

 1. Všeobecné ustanovenie

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti v súťaži alebo vzniku nároku na kupón v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych prípadoch o účasti na tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platnosťou poverený vedúci pracovník organizátora, ktorého rozhodnutie je konečné.

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, 21. 4. 2023

Motivon Clinic, s.r.o.