Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom texte aj ako „VOP“) pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení MOTIVON CLINIC, s.r.o. v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť MOTIVON CLINIC, s.r.o., Líščie údolie 6357/43, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 50 530 208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114595/B (v ďalšom texte aj ako „Poskytovateľ“) je na základe Rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja č.03122/2021/ZDR/5 zo dňa 16.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2021 oprávneným držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to na Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia plastickej chirurgie (identifikátor: 61-50530208-A0001).

Rozsah poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb je dostupný na verejnom internetovom portáli Poskytovateľa: www.motivonclinic.com .

Na účely týchto VOP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

ZoZS je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

ZoPZS je zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

ZoZP znamená zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zdravotná starostlivosť súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií;

Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti;

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, sestra so špecializáciou pediatria alebo sestra so špecializáciou oftalmológia – ortoprista, ide o ošetrujúcu sestru; fyzioterapeut a masér;

Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o Zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti tejto osobe;

Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby;

Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby;

Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár;

Pacient je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť;

Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti sú: spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia, štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia, doprava, vypracovanie lekárskeho posudku, poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ako aj služby uvedené v ZoPZS;

Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Pacientom, ktorého predmetom je poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú Poskytovateľ uzatvorí s Pacientom;

Dohoda je písomná dohoda o poskytnutí zdravotnej starostlivosti uzatvorená medzi Poskytovateľom a Pacientom, predmetom ktorej je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Pacientovi za odplatu zdravotnú starostlivosť a doplnkové služby v rozsahu a za podmienok vymedzených v tejto Dohode;

Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas Pacienta s poskytnutím Zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie zo strany Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka;

 

II. Uzatvorenie Dohody

Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti poskytuje Poskytovateľ na základe Dohody. Dohoda medzi Poskytovateľom a Pacientom musí byť uzatvorená v písomnej forme. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú alebo na presne špecifikovaný Zdravotný výkon či službu.  Zdravotná starostlivosť je poskytovaná Poskytovateľom v rozsahu uvedenom v Dohode.

Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, v prípade ak

a) by uzatvorením takejto Dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,

b) osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k Pacientovi, ktorej sa má Zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo

c) poskytovaniu Zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý má Zdravotnú starostlivosť poskytovať.

Písomný návrh dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti vypracuje Poskytovateľ a poskytne ho Pacientovi.

Súčasťou Dohody je aj písomný informovaný súhlas Pacienta s poskytnutím konkrétnej Zdravotnej starostlivosti alebo doplnkovej služby.

V prípade, ak je Pacientom maloletá osoba, všetky právne úkony vo vzťahu k Poskytovateľovi (uzatvorenie Dohody, Informovaný súhlas a pod.) v mene maloletého Pacienta vykonáva jeho zákonný zástupca.

Pacient uzatvorením písomnej Dohody potvrdzuje, že:

a) berie na vedomie, že Zdravotná starostlivosť poskytovaná Poskytovateľom je spoplatnená v zmysle Cenníka,

b) bol informovaný o aktuálnom Cenníku Poskytovateľa a berie na vedomie, že aktuálny cenník Poskytovateľa je k dispozícii na nahliadnutie v Prevádzke Poskytovateľa a tiež aj na internetovej stránke Poskytovateľa motivonclinic.com,

c) Zdravotná starostlivosť a služby spojené s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti sú poskytované v rozsahu uvedenom v Dohode,

d) sa oboznámil s týmito VOP a súhlasí s ich obsahom,

e) bol poučený o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti; poučenie mu bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom sa rozhodnúť,

f) s navrhovaným postupom vyjadruje súhlas a v prípade akýchkoľvek zmien v zdravotnom stave (náhla nevoľnosť, bolesti a pod.) pociťovaných po vyšetrení či Zdravotnom výkone, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

 

III. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Pacient je povinný informovať Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sa môžu týkať jeho zdravotného stavu, predovšetkým poskytnúť pravdivé informácie a pravdivo odpovedať na otázky Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Pacient berie na vedomie, že zamlčanie alebo skreslenie informácií o jeho zdravotnom stave môže vyústiť do nesprávnej diagnózy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že za okruh informácií, ktoré Pacient poskytol Poskytovateľovi sa budú považovať výlučne informácie zaznamenané Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom do zdravotnej dokumentácie Pacienta.

Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje Poskytovateľ prostredníctvom Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom.

Poskytovateľ je povinný poskytovať Zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia pacienta alebo zlepšenia stavu Pacienta pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu Pacienta.

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa je podľa ust. § 6 ods.1/ ZoZS povinný poučiť a informovať Pacienta alebo zákonného zástupcu Pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti (v ďalšom texte aj ako „Poučenie“). Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa je povinný poskytnúť Poučenie podľa predchádzajúcej vety zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu Pacienta, ktorého má poučiť. Pacient alebo zákonný zástupca Pacienta má právo Poučenie odmietnuť. O odmietnutí Poučenia sa urobí písomný záznam.

V prípade súhlasu s poskytnutím Zdravotnej starostlivosti udelí Pacient alebo zákonný zástupca Pacienta Poskytovateľovi Informovaný súhlas. Každý, kto má právo dať Informovaný súhlas, má aj právo Informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti má Pacient právo na:

a) ochranu dôstojnosti,

b) rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,

c) pravdivé informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

d) poskytnutie Poučenia,

e) odmietnutie poskytnutia Zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez Informovaného súhlasu,

f) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu Pacienta, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným, všeobecne záväzným právnym predpisom nie je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník Poskytovateľa zbavený tejto mlčanlivosti,

g) zmiernenie bolesti / utrpenia,

h) humánny, etický a dôstojný prístup Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov Poskytovateľa.

IV. Odplata

Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo doplnkové služby za odplatu (v ďalšom texte aj ako „Odplata“). Cenník poskytovaných služieb zdravotnej starostlivosti a doplnkových služieb (v ďalšom texte aj ako „Cenník“) je dostupný na verejnom internetovom portáli Poskytovateľa: www.motivonclinic.com.

Odplatu je možné hradiť nasledovnými platobnými spôsobmi:

a)  v hotovosti za podmienok stanoveným zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov,

b) bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu IBAN: SK… vedený v peňažnom ústave: …Tatrabanka, a.s.,

c) platobnou kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club),

d) ApplePay.

Niektoré všeobecné konzultácie, rady, postupy (s výnimkou konzultácie ku konkrétnemu zdravotnému problému) môžu byť Poskytovateľom poskytnuté zdarma. Konzultácie s Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sú vždy spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka.

Pre rezerváciu termínu Zdravotného výkonu je Pacient povinný uhradiť Poskytovateľovi rezervačnú zálohu:

a) vo výške 100,00 EUR (v prípade malých estetických zákrokov),

b) vo výške 500,00 EUR (v prípade zložitejších zákrokov, plastických  operácii a  iných  zdravotníckych zákrokoch ktorých cena podľa Cenníka presahuje sumu 1000,00 EUR),

(v ďalšom texte aj ako „Rezervačná záloha“).

Rezervačná záloha slúži na krytie paušálnych personálnych a administratívnych nákladov spojených s kalkuláciou a prípravou objednaného a rezervovaného zákroku, operácie alebo inej služby). Rezervačná záloha sa započítava do celkovej Odplaty za poskytnutý Zdravotný úkon. V prípade zrušenia rezervácie termínu Zdravotného úkonu z dôvodov na strane Pacienta nemá Pacient nárok na vrátenie Rezervačnej zálohy. Týmto nie je dotknutý nárok Poskytovateľa na náhradu škody.

Odplata za vykonanie Zdravotného úkonu je v celej splatná najneskôr 7 (slovom: sedem) dní pred termínom vykonania Zdravotného úkonu okrem prípadu, že sa Poskytovateľ a Pacient v Dohode dohodli na iných podmienkach a splatnosti Odplaty. Pacient je povinný uhradiť Poskytovateľovi Odplatu najneskôr v lehote definovanej v predchádzajúcej vete. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa úhradou rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

 

V. Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo Zdravotnej dokumentácie

Poskytovateľ je povinný údaje zo Zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so ZoZS a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zdravotná dokumentácia obsahuje:

a) osobné údaje Pacienta, ktorému sa poskytuje Zdravotná starostlivosť, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy; môže obsahovať aj telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Pacienta, ak ich poskytol,

b) údaje o poučení a informovanom súhlase,

c) údaje o chorobe Pacienta,, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečených zložiek,

d) údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom Pacienta a s postupom pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti,

e) údaje o rozsahu poskytnutej Zdravotnej starostlivosti, vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,

f) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti,

g) údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie Zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

h) epidemiologicky závažné skutočnosti,

i) identifikačné údaje zdravotnej poisťovne (ak ide o hradenie z verejného zdravotného poistenia),

j) identifikačné údaje Poskytovateľa.

Zdravotná dokumentácia sa vedie v súlade s ZoZS

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k Zdravotnej dokumentácii Pacienta nemali prístup iné osoby ako Ošetrujúci zdravotnícky pracovník a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci Poskytovateľa. Rozsah prístupu k Zdravotnej dokumentácii, ako aj oprávnené osoby určí Poskytovateľ.

Pri zmene Poskytovateľa, v prípade ambulantnej starostlivosti, z dôvodu odstúpenia od Dohody, je Poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať Zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do 7 (slovom: sedem) dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým Pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo Zdravotnej dokumentácie. Výpis zo Zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem identifikačných údajov Pacienta, príslušnej zdravotnej poisťovne a Poskytovateľa aj:

a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

b) prehľad o doterajšej liečbe,

c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie Zdravotnej starostlivosti,

d) dátum vystavenia a identifikáciu Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania subjektom uvedeným v § 24 ods. 4/ ZoZS. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do Zdravotnej dokumentácie Pacienta v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa § 25 ZoZS.

 

VI. Zodpovednostné vzťahy

Pri škodách, ktoré vznikli v dôsledku porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán (Poskytovateľ a Pacient), zodpovedajú zmluvné strany v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich zodpovednosť za škodu.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Pacientovi a ktorá je spôsobená okolnosťami objektívneho charakteru vylučujúcich zodpovednosť, t.j. okolnosťami, ktoré Poskytovateľ nezavinil a ani nemohol predvídať. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Pacientovi vznikli v dôsledku osobitostí jeho zdravotného stavu a v prípade, ak Poskytovateľ Pacienta na možné riziká upozornil, ako ani v prípade, ak Pacient porušil alebo nedodržal pokyny alebo zákazy Poskytovateľa.

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Pacientovi tým, že Poskytovateľovi neposkytol úplné, pravdivé, aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave, či užívaných liekoch, či v prípade ak Pacient Klient zamlčal, vedome/nevedome informácie o svojom zdravotnom stave, či užívaných liekoch, ktoré sú rozhodné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovateľom lege artis.

Ak sa Pacient domnieva, že mu  Zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti alebo poskytovaním služieb je nesprávne, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu. Žiadosť o nápravu sa podáva písomne.

Poskytovateľ je povinný písomne informovať Pacienta o spôsobe vybavenia jeho žiadosti najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní od podania žiadosti Pacientom.

Ak Poskytovateľ žiadosti nevyhovie, alebo neinformuje Pacienta o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 (slovom: tridsať)  dní od podania žiadosti Pacientom, Pacient má právo:

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonania dohľadu podľa príslušných ustanovení ZoZP, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie Zdravotnej starostlivosti,

b) alebo obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa ZoPZS, ak je predmetom žiadosti iné rozhodnutie Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka Poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti.

Pacient berie na vedomie, že povaha poskytovania Zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa môže vyžadovať odkladanie osobných vecí (ako napr. časti oblečenia, doklady a pod.). Na tento účel Poskytovateľ vyhradzuje miesto na odkladanie osobných vecí Pacientov počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti tak, že Pacient je povinný odložiť svoje osobné veci na mieste výslovne označenom Poskytovateľom na odkladanie osobných vecí. Pacient vyhlasuje, že tomuto opatreniu Poskytovateľa porozumel a berie ho na vedomie. Odkladanie vecí na iných miestach je zakázané a Poskytovateľ preto nezodpovedá za škodu vzniknutú na veciach odložených Pacientom v rozpore s týmto ustanovením VOP.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MOTIVON CLINIC, s.r.o., Líščie údolie 6357/43, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 04, IČO: 50 530 208, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 114595/B spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami uvedenými v informačnom letáku o spracovaní osobných údajov (v ďalšom texte aj ako „Informačné vyhlásenie“).

Informačné vyhlásenie obsahuje podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb ako  aj informácie o právach dotknutých osôb, ktoré im prináležia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Informačné vyhlásenie je uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa www.motivonclinic.com v sekcii „Ochrana osobných údajov“. V tlačenej forme je dostupné v sídle Poskytovateľa.

 

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prípadné otázky, ktoré VOP neupravujú a nie sú výslovne upravené ani v Dohode sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky predovšetkým ustanoveniami ZoZS, ZoPZS a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Klient uzatvorením Dohody vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Poskytovateľ je oprávnený  jednostranne meniť tieto VOP avšak je však povinný oznámiť ich zmenu Pacientovi najneskôr 30 (slovom: tridsať) dní pred účinnosťou zmeny VOP. Poskytovateľ oznamuje zmenu VOP  uverejneným na internetovej stránke www.motivonclinic.com najmenej 30 (slovom: tridsať) dní pred účinnosťou zmeny VOP. Spolu s oznámením o zmene VOP bude na internetovej stránke www.motivonclinic.com zverejnené aj nové znenie VOP po oznámenej zmene.

V prípade, ak by niektoré z ustanovení VOP bolo neplatné už v čase uzatvorenia Dohody medzi Poskytovateľom a Pacientom alebo by sa takéto ustanovenie stalo neplatným neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie k obsahu a účelu VOP a/alebo Dohody.

Tieto VOP platia po celú dobu trvania zmluvného vzťahu vzniknutého medzi Poskytovateľom a Pacientom na základe Dohody ako aj po jeho skončení a to až do úplného vysporiadania všetkých nárokov, ktoré z uvedeného zmluvného vzťahu vyplývajú.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť od dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa, okrem prípadu, že VOP určujú neskorší dátum ich účinnosti. V tlačenej forme sú VOP dostupné v sídle Poskytovateľa.

 

V Bratislave, dňa …